REGULAMIN PKO GDYNIA PÓŁMARATON (dalej jako: „zawody”)

data pulbikacji: 28.12.2023
data aktualizacji: 09.04.2024

ORGANIZATOR

 

Organizatorem zawodów jest Sport Evolution Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Kochanowskiego 12/23, 01-864 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem 0000779253, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1231431002, REGON: 382960037, adres korespondencyjny ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (dalej jako „organizator”).

I. CEL

 

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja Gdyni w Polsce i na świecie.
 3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic.
 4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu

II. TERMIN I MIEJSCE

 

 1. Zawody odbędą się 18 maja 2024 roku w Gdyni o godzinie 20:30 20:30. 

III. LIMIT CZASU I TRASA

 

 1. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa będzie posiadała atest PZLA i będzie oznaczona co 1 km. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy oraz jej długości w uzasadnionych okolicznościach. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 2. Szczegółowa trasa biegu zostanie zamieszczona na stronie gdyniapołmararton.pl (dalej jako: „strona internetowa zawodów”).
 3. Limit czasu na ukończenie zawodów wynosi 3 godziny.
 4. Po upływie limitu czasu zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia trasy zawodów.
 5. Limit czasu ukończenia poszczególnych odcinków biegowej zawodów zostanie opublikowany na stronie internetowej zawodów nie później niż 14 dni przed zawodami.
 6. Poza Organizatorem, upoważnionymi przez niego osobami oraz służbami publicznymi, na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy zawodów przez odpowiednie służby.
 7. Wraz z przemieszczaniem się biegaczy, trasa będzie sukcesywnie wyłączana z ruchu kołowe. Wyłączenie z ruchu dotyczy również rowerów, rolek, deskorolek oraz innych urządzeń mechanicznych.
 8. Na trasie zawodów zostaną zlokalizowane punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu. Ominięcie bramki kontrolnej, jak również wbieganie na chodnik, trawnik czy jakąkolwiek część drogi, nie będącą trasą biegu, może skutkować dyskwalifikacją.
 9. Na trasie Zawodów zostaną zlokalizowane cztery punkty odświeżania.
 10. Po upływie limitu czasu zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia trasy zawodów. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie limitu czasu, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

IV. BEZPIECZENSTWO

 

 1. W trosce o bezpieczeństwo zawodników, wolontariuszy oraz organizatorów w trakcie wydarzenia, wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje przestrzeganie aktualnych wytycznych epidemicznych dostępnych na stronie www.gov.pl (o ile mają aktualnie zastosowanie).
 2. Zakazany jest wstęp na zawody osób przebywających na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności).
 3. Zawodnik oświadcza, że posiada świadomość stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi –o przebywanie w zatłoczonym miejscu podczas zawodów, w tym ryzykach wynikających z zarażenia wirusami.
 4. Zawodnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie jakiejkolwiek infekcji nabytej podczas zawodów.
 5. Stawiając się na linii startu zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zawodnik ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się ze znacznym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności organizatora wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń Organizatorów, służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Miejskiej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę zawodów.
 7. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje dyskwalifikacją.
 8. Jeżeli zawodnik zdecyduje o wycofanie się z zawodów w dowolnym momencie rywalizacji, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu sędziom lub organizatorowi. Niezgłoszenie tego faktu sędziom lub organizatorowi, zawodnik może zostać zdyskwalifikowany, jak również zawieszony w prawach uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Sport Evolution Group Sp. z o.o. na 2 lata.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. W zawodach może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat (osoby urodzone przed 18 maja 2006 roku).
 2. Każdy zawodnik, startujący w zawodach, musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Szczegóły o weryfikacji zawodnika w biurze zawodów znajdują się w rozdziale VIII.
 3. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się:
  1. Wnoszenia na trasę zawodów przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników.
  2. Uczestnictwa w zawodach w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika.
  3. Startu ze zwierzętami.
  4. Startu z wózkami oraz nosidełkami dziecięcymi.
 4. Organizator, może zabronić uczestnictwa z przedmiotem nie opisanym w punkcie 3 rozdziału VI, które będzie wpływało na bezpieczeństwo zawodników, wolontariuszy oraz organizatora.
 5. Na trasie biegu może znajdować się tylko zawodnik, który został poprawnie zweryfikowany w biurze zawodów oraz posiada numer startowy. Nie ma możliwości startu z osobą towarzyszącą.
 6. Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, pokrywane są przez zawodnika we własnym zakresie.
 7. Ze względu bezpieczeństwa Organizator zaleca start z wózkami dziecięcymi w ostatniej strefie startowej.
 8. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim. Zawodnicy ci, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w którym wyrażą wolę startu na wózku, powinni przesłać na adres biuro@gdyniapolmaraton.pl skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach: z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.

VI. REJESTRACJA

 

 1. Rejestracja na zawody będzie odbywać się poprzez formularz rejestracyjny, dostępny na stronie SlotMarket.pl od 2 stycznia 2024 do 11 maja 2024 roku lub do wyczerpania miejsc
 2. Limit uczestników zawodów wynosi 6000 osób. W przypadku wyczerpania limitu, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zapraszania osób do startu w Zawodach po wyczerpaniu się limitu miejsc lub po terminie podanym w punkcie 1. Rozdziału VI.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu miejsc, przy czym każdy kto dokonał rejestracji na zawody do dnia ogłoszenia takiej zmiany ma zagwarantowane prawo do startu
 5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie aktualnej opłaty startowej dostępnej w profilu rejestracyjnym na zawody na stronie SlotMarket.pl.
 6. Potwierdzeniem skutecznej rejestracji jest:
  1. Potwierdzenie rejestracji na zawody ze strony SlotMarket.pl (potwierdzenie pochodzące z adresu contact@slotmarket.pl).
  2. Potwierdzenie płatności z portalu Przelewy24.
  3. Informacja o rejestracji w Historii Zgłoszeń na koncie użytkownika SlotMarket.pl (status: „Zarejestrowany”).

VII. OPŁATA STARTOWA

 

 1. Opłata startowa za udział w zawodach, w zależności od kolejności wpłaty, wynosi:
  1. pierwsze 500 pakietów – 129,00 złotych
  2. kolejne 1500 pakietów – 150,00 złotych
  3. kolejne 1500 pakietów – 175,00 złotych
  4. kolejne 1500 pakietów – 200,00 złotych
  5. ostatnie 1000 pakietów – 225,00 złotych
  6. w biurze zawodów – 250,00 złotych (pod warunkiem dostępności miejsc)
 2. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Przelewy24. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej
 3. Opłatę należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.
 4. Na Opłatę startową składa się obsługa zawodnika przed zawodami (komunikacja mailowa oraz poprzez kanały Social Media), utrzymanie serwerów i prowadzenie strony internetowej zawodów, zakupy oraz wypożyczenie wyposażenia do zorganizowania zawodów, pakiet startowy, organizacja oraz promocja zawodów.
 5. Zawodnik, który chce otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika na stornie SlotMarket.pl
 6. Organizator nie wystawia faktur w formie papierowej
 7. Aby otrzymać fakturę po dokonaniu płatności, należy skontaktować się pisząc na adres faktury@sportevolution.pl.
 8. Faktury na osobę fizyczną będą wystawiane do trzech miesięcy po dokonaniu płatności.
 9. Faktury na podmiot gospodarczy będą wystawiane do piętnastego następnego miesiąca po dokonanej płatności.

VIII. PAKIET STARTOWY

 

 1. W ramach zawodów każdy uczestnik otrzymuje:
  1. Numer startowy;
  2. Chip;
  3. Worek depozytowy;
 2. Zawodnikom, którzy ukończyli zawody i przekroczyli linię mety w limicie czasowym, przysługuje medal.
 3. Zawodnik, który przekaże pakiet startowy innej osobie oraz osoba, która nabędzie pakiet startowy bez zgłoszenia tego faktu organizatorowi, mogą zostać zdyskwalifikowani, jak również zawieszeni w prawach uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Sport Evolution Group sp. Z o.o. na 2 lata oraz. Dodatkowo zawodnik startujący z pakietem innego zawodnika nie zostanie objęty ubezpieczeniem NNW.
 4. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy biura zawodów, mogą zostać przekazane zawodnikowi za pośrednictwem kuriera na jego żądanie skierowane na adres: biuro@gdyniapolmaraton.pl ,w ciągu 7 dni od dnia zawodów. Koszt wysyłki wynosi:
  1. 20 zł – Polska;
  2. 10 EUR – kraje Unii Europejskiej;
  3. 50 EUR – kraje poza Unią Europejską;
 5. Koszt wysyłki pokrywa zawodnik przed realizacją wysyłki.

IX. BIURO ZAWODÓW, START, META, DEPOZYT

 

BIURO ZAWODÓW
 1. Biuro zawodów będzie zlokalizowane na Skwerze Kościuszki w Gdyni, w dniach 17 – 18 maja 2024 roku.
 2. Godziny otwarcia biura zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej zawodów.
 3. Pakiet startowy należy odebrać w godzinach otwarcia biura zawodów.
 4. Warunkiem pozytywnej weryfikacji w biurze zawodów okazanie potwierdzenia zgłoszenia w postaci biletu QR oraz dokumentu tożsamości.
 5. Odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną (osobę trzecią) jest możliwy na podstawie okazania kodu QR zawodnika oraz do wglądu, kopię pierwszej strony dokumentu tożsamości z widocznym imieniem i nazwiskiem (zdjęcie okazane w telefonie jest akceptowane) oraz pisemnym upoważnieniem. Upoważnienie znajdzie się na stronie internetowej zawodów na 30 dni przed zawodami.
 6. Kod QR, niezbędny do weryfikacji w biurze zawodów zostanie udostępniony zawodnikowi maksymalnie na 3 dni przed zawodami na adres mailowy podany podczas rejestracji oraz zostanie opublikowany na portalu Slotmarket.pl na koncie zawodnika.
 7. Godziny otwarcia biura zawodów oraz lokalizacja mogą ulec zmianie. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań. Dokładna godzina otwarcia biura zawodów oraz jego lokalizacja zostanie podana na stronie internetowej zawodów.

START
 1. Start odbędzie się na Skwerze Kościuszki w Gdyni o godzinie 20:00 20:30 i będzie miał charakter falowy co 3 minuty.
 2. Zawodnikom rejestrującym się na zawody po 30 kwietnia 2024, Organizator nie gwarantuje imiennego numeru startowego. W takim przypadku zawodnik zostanie przydzielony do ostatniej strefy startowej.
 3. Przydział do konkretnej strefy następuje na podstawie deklarowanego w formularzu rejestracyjnym czasu ukończenia biegu.
 4. Zawodnikom rejestrującym się na zawody po 30 kwietnia 2024, organizator nie gwarantuje przydziału do strefy startowej, wynikającej z podanego czasu oraz imiennego numeru startowego. W takim przypadku zawodnikom zostanie przydzielony do ostatniej strefy startowej.
 5. Zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora strefach. Samowolna zmiana strefy na startującą wcześniej niż ta, do której zawodnik został przydzielony, grozi karą czasową – 5 minuty za każdą strefę. Dopuszcza się zmianę strefy na startującą później.
 6. Charakter startu oraz jego godzina i lokalizacja mogą ulec zmianie. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań. Dokładne informacje dotyczące startu zostaną podane na stronie internetowej zawodów.

META
 1. Na mecie mogą przebywać tylko zawodnicy, którzy przekroczyli linię mety. Po przekroczeniu linii mety, zawodnik otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Zabronione jest wbieganie na metę z osobą towarzyszącą, ze zwierzęciem lub rzeczami, które mogą zagrozić bezpieczeństwu zawodnika lub innym osobom. Za niezastosowanie się do opisanego punktu grozi dyskwalifikacja.

DEPOZYT

 1. Lokalizacja oraz godziny otwarcia depozytu zostanie podana na stronie internetowej zawodów.
 2. Rzeczy do depozytu będą przyjmowane tylko w workach depozytowych, w wyznaczonym do tego miejscu, należy przykleić naklejkę z numerem startowym.
 3. Nie ma możliwości pozostawienia rzeczy w depozycie, które nie zostaną umieszczone w worku depozytowym.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

X. REZYGNACJE I TRANSFERY

 

Program Flex30 obowiązuje osoby, które zapiszą się na zawody w ciągu 30 dni od otwarcia rejestracji, czyli do 2 lutego 2024 roku. Zawodnicy, którzy dokonają rejestracji na zawody 3 lutego 2024 roku i później nie są objęci polityką Flex30

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 12) ustawy o prawach konsumenta, Zawodnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na start w zawodach.

 

FLEX30
 1. W przypadku rezygnacji z zawodów, organizator zwraca część opłaty startowej w następujących terminach:
  1. 100% opłaty startowej do 3 kwietnia 2024.
  2. Od 4 kwietnia opłata startowa nie jest zwracana.
 2. Do 11 maja 2024 roku istnieje możliwość bezpłatnego odroczenia opłaty startowej na rok 2025. W przypadku transferu opłaty startowej, nie będzie możliwości ponownego przeniesienia opłaty na kolejny rok, otrzymania zwrotu pieniędzy lub transferu na inny dystans.
 3. Osoby, które dokonały rejestracji w ramach puli sponsorskiej lub zostały zaproszone do udziału w zawodach przez organizatora, nie mają możliwości przeniesienia rejestracji na przyszły rok.
 4. Aby dokonać rezygnacji lub odroczyć opłatę startową należy wypełnić FORMULARZ.

 

ZAWODNICY NIEOBJĘCI FLEX30
 1. W przypadku rezygnacji z zawodów, organizator zwraca część opłaty startowej w następujących terminach:
  1. 50% opłaty startowej do 18 lutego 2024.
  2. 25% opłaty startowej od 19 lutego 2024 do 3 kwietnia 2024.
  3. Od 4 kwietnia opłata startowa nie jest zwracana.
 2. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inny rok.
 3. Aby dokonać rezygnacji z zawodów należy wypełnić FORMULARZ.

 

PRZENIESIENIE OPŁATY STARTOWEJ NA INNĄ OSOBĘ
 1. Przeniesienie opłaty startowej na inną osobę jest możliwe do 4 maja 2024 roku.
 2. Przeniesienie opłaty startowej na inną osobę jest możliwe po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, w wysokości 15 zł. Opłatę manipulacyjną opłaca osoba zarejestrowana na Zawody poprzez portal Przelewy24.
 3. Aby dokonać transferu rejestracji na inną osobę należy zalogować się na konto na SlotMarket.pl, gdzie jest dokonana rejestracja, następnie wejść w zakładkę Historia Zgłoszeń (po wybraniu zakładki „Konto”) i wybrać przycisk „TRANSFER”. W ostatnim kroku należy podać adres mailowy osoby, na którą zawodnik chce dokonać transferu, oraz opłacić opłatę manipulacyjną.
 4. Osoba, która otrzymała wiadomość mailową z linkiem rejestracyjnym, zobowiązana jest do rejestracji na Zawody w ciągu dwóch dni licząc od otrzymania wiadomości mailowej z linkiem. Rejestracji należy zalogować się lub stworzyć nowe konto używając tego samego adresu mailowego, który był podany wcześniej.
 5. Raz przeniesiona opłata startowa nie podlega ponownemu przeniesieniu ani zwrotowi.

XI. KLASYFIKACJA I WYNIKI

 

  1. Oficjalnym czasem zawodów jest czas netto zawodnika. Czas netto będzie mierzony od linii startu do linii mety.
  2. W ramach zawodów będą prowadzone następujące kategorie:
  3. KOBIETY MĘŻCZYŹNI
   OPEN
   OPEN
   K 18-29
   M 18-29
   K 30-39 M 30-39
   K 40-49 M 40-49
   K 50-59 M 50-59
   K 60-69 M 60-69
   K 70 i starsze M 70 i starsi

  4. O przynależności do kategorii wiekowej, decyduje rok urodzenia zawodnika.
  5. Nagrody w klasyfikacji OPEN oraz w kategorii wiekowej dublują się.
  6. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej zawodów oraz przekazane do informacji mediów.
  7. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn oraz w kategorii OPEN otrzymają pamiątkowe statuetki.
  8. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora do 30 dni po zakończeniu zawodów.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Zawodników jest Sport Evolution Group Sp. z o. o., Jana Kochanowskiego 12/23, 01-864 Warszawa, kontakt w sprawie danych osobowych pod adresem: daneosobowe@sportevolution.pl.
 2. Dane osobowe Zawodników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników, zostaną przekazane do firmy dokonującej pomiar czasu podczas zawodów.
 4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana, jednak jej odwołanie nie wpływa na prawidłowość dotychczasowego przetwarzania danych.
 5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w zawodach, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników, uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, na urządzeniu przenośnym typu pendrive czy dyskach zewnętrznych, chmurach internetowych, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.
 9. Okres przechowywania danych wynosi:
  1. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń.
  2. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.
  3. Dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania.
  4. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Zawodnika– do czasu wycofania tej zgody.
 10. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wypełnić wniosek zamieszczony na stronie https://slotmarket.pl/document/polityka-prywatnosci i przesłać go na adres contact@slotmarket.pl.

XIII. POSTĘPOWANIE RELAMACYJNE

 

 1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych z zawodami, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres korespondencyjny organizatora, z dopiskiem „PKO Gdynia Półmaraton – Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres: biuro@gdyniapolmaraton.pl z tytułem „ PKO Gdynia Półmaraton – Reklamacja”.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu w punkcie 1 rozdziału XIII nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące zawodów organizator rozpatrywać będzie w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Zawodów będzie ostateczna.
 5. Powyższe nie ogranicza praw Konsumenta do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przed sądami powszechnymi.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Regulamin obowiązuje od 2 stycznia 2024 roku.
 3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do zaznajomienia się z regulaminem.
 4. Nieznajomość regulaminu zawodów nie zwalnia zawodnika z zasad określnych przez organizatora w niniejszym regulaminem.
 5. W przypadku niedostosowania się do któregoś punktu z regulaminu, zawodnik może zostać niedopuszczony do zawodów lub zostać zdyskwalifikowany podczas trwania zawodów lub po zakończonych zawodach.
 6. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Zawodnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.
 7. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 8. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 9. Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, którą każdy zawodnik powinien wypełnić w celu łatwiejszej identyfikacji w razie wypadku. Tabela zawiera dane dotyczące przyjmowanych leków, ewentualnych uczuleń oraz numeru telefonu do osoby, z którą ma się skontaktować organizator w razie wypadku.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy imprezy.
 12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu zostanie częściowo lub w całości zmienione – wszelkie inne postanowienia zachowują ważność.
 13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe nie ogranicza prawa do sądu w przypadku zaistnienia sporu.

XV. REGULACJE ZWIĄZANE Z SIŁĄ WYŻSZĄ

 

 1. W przypadku odwołania z powodu pandemii lub innego stanu zagrożenia czy stanu nadzwyczajnego, a także z powodu niezależnych od organizatora (tzw. „siła wyższa”) zawodnik otrzyma voucher, o wartości wpłaconej opłaty startowej, do wykorzystania na zawody odbywające się w kolejnym roku lub będzie miał możliwość otrzymania opłaty startowe j w terminie podanym przez organizatora.
 2. W przypadku zmiany terminu zawodów z powodu pandemii lub innego stanu zagrożenia czy stanu nadzwyczajnego, a także z powodu niezależnych od organizatora (tzw. „siła wyższa”), Zawodnik zostanie na podstawie niniejszej umowy zawartej z organizatorem przeniesiony na nowy termin zawodów. Zawodnik będzie miał możliwość ubiegać się o zwrot opłaty startowej w terminie podanym przez organizatora.
 3. W przypadku odwołania lub zmiany terminu zawodów powodu pandemii lub innego stanu zagrożenia czy stanu nadzwyczajnego, a także z powodu niezależnych od organizatora (tzw. „siła wyższa”), pieniądze za wykupione usługi dodatkowe zostaną zawodnikowi zwrócone w ciągu 180 dni. Zwrotowi nie podlega zakupione ubezpieczenie.
 4. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych niniejszym Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań. Ani organizator, ani zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu spowodowane siłą wyższą.